Factors Affecting Quality of Life and Family Burden among the Families of Patients with Schizophrenia.
Se Ri Maeng, Won Hyung Kim, Ji Hyun Kim, Jae Nam Bae, Jeong Seop Lee, Chul Eung Kim
Korean J Schizophr Res. 2016;19(2):78-88.   Published online 2016 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.16946/kjsr.2016.19.2.78
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Quality of life among family caregivers of people with schizophrenia in rural China
Shu-Yu Deng, Yi-Zhou Wang, Man-Man Peng, Tian-Ming Zhang, Ming Li, Wei Luo, Mao-Sheng Ran
Quality of Life Research.2023; 32(6): 1759.     CrossRef
Caregiver Burden among Caregivers of Patients with Mental Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis
Choy Qing Cham, Norhayati Ibrahim, Ching Sin Siau, Clarisse Roswini Kalaman, Meng Chuan Ho, Amira Najiha Yahya, Uma Visvalingam, Samsilah Roslan, Fairuz Nazri Abd Rahman, Kai Wei Lee
Healthcare.2022; 10(12): 2423.     CrossRef
Factors Affecting the Family Attitude Toward the Outpatients With Schizophrenia
Se Ji Choi, Hyun Soo Kim, Chul Kwon Kim
Korean Journal of Schizophrenia Research.2022; 25(2): 43.     CrossRef
Association between Mutuality and Health-Related Quality of Life in Patient–Caregiver Dyads Living with Schizophrenia
Chiu-Yueh Hsiao, Huei-Lan Lu, Yun-Fang Tsai
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(5): 2438.     CrossRef
Empathy and perceived burden in caregivers of patients with schizophrenia spectrum disorders
Rosaria Di Lorenzo, Anna Girone, Nunzio Panzera, Gianluca Fiore, Margherita Pinelli, Giulia Venturi, Federica Magarini, Paola Ferri
BMC Health Services Research.2021;[Epub]     CrossRef
Caregiver burden and health-related quality of life among primary family caregivers of individuals with schizophrenia: a cross-sectional study
Chiu-Yueh Hsiao, Huei-Lan Lu, Yun-Fang Tsai
Quality of Life Research.2020; 29(10): 2745.     CrossRef